Vzťah rodič a učiteľ

Vzťah učiteľa a rodiča, ktorého dieťa navštevuje materskú školu, je veľmi špecifický. Vo vývinovo významnom a pre mnohých odborníkov najvýznamnejšom období života dieťaťa sú práve toto tí najdôležitejší ľudia, ktorí sa podieľajú na formovaní jeho osobnosti. Preto je dôležité, aby to bol vzťah partnerský, založený na dôvere a vzájomnom rešpekte.

Rodič by sa mal na učiteľa pozerať a vnímať ho, ako osobu, ktorá bude kľúčová pre rozvoj jeho dieťaťa v nasledujúcich rokoch alebo roku. Bude to ten najlepší odborník, ktorý mu poradí s otázkami týkajúcimi sa predškolského obdobia ako takého, ale aj obdobia pred rozhodujúcim krokom, akým je vstup do prvého ročníka základnej školy.

Rodič by sa mal myšlienkou voľby materskej školy zaoberať oveľa skôr, ako prejde k reálnemu kroku. Mal by si ju „našiť na mieru“ podľa toho, čo mu vyhovuje, čo je pre neho dôležité a čo od materskej školy očakáva.

Rodič by mal

 • poznať víziu a filozofiu materskej školy, čo ponúka pre „svojich rodičov a deti.“ Nejde však o ponuku krúžkov, ktoré môžu rodičia navštevovať v meste v popoludňajších hodinách. Ide napr. o aktivity, ktoré sa realizujú spoločne s rodičmi a deťmi, či je materská škola rodičom „otvorená“, teda majú priestor vyjadriť sa, pýtať sa, poradiť sa;
 • zaujímať sa o to, ako sa zariadenie alebo jednotlivé triedy v závislosti od ďalšieho vzdelávania pedagógov – napr. v oblasti špeciálnej pedagogiky, digitálnych technológií, tvorivej dramatiky atď. Tak bude rodič vedieť, aké má možnosti a voľby.

Zdroje informácií o materskej škole

 • osobná návšteva materskej  školy, napr. počas otvorených dní,
 • webové sídlo,
 • letáky či iné médiá, v ktorých sa materská škola prezentovala,
 • z rozhovorov iných rodičov. Informácie však treba filtrovať a vždy si urobiť vlastný úsudok. To, čo sa jednému nepáči a považuje to za  nevyhovujúce, je pre druhého prijateľné. Teda neodsúdiť bez overenia z viacerých zdrojov materskú školu alebo učiteľov bez toho, aby dostali šancu obhájiť svoje postavenie.

September je obdobie, ktoré mení chod mnohých domácností. Presne tých, ktorých deti začínajú navštevovať materskú školu. Či je to trojročný drobec alebo päťročný „veľkáč či veľkáčka“, keď je to prvýkrát, je to rovnaké. „Idem niekam, kde zostanem bez rodičov a čo teraz? Bude sa tam mať moje dieťa dobre?“

Významné miesto má predpríprava na vstup do materskej školy. Inak tam vstupuje dieťa, ktorému rodičia rozprávali o tom, ako je tam výborne, čo všetko tam bude môcť robiť, ako si tam nájde nových kamarátov. Tiež, že tam bude osoba, o ktorú sa bude môcť oprieť, zdôveriť sa jej, keby malo problém a niečo sa mu nepáčilo, bolelo ho alebo sa chcelo  pochváliť s novou stavbou či peknou kresbou. Prípadne už predtým materskú školu navštívili, aby si pozreli prostredie a chvíľočku pozorovali pulzujúci život v triede. Úplne iné pocity však prežíva dieťa, ktoré bolo učiteľkou a materskou školou strašené.

Najdôležitejšie je byť stotožnený s faktom, že z dieťaťa sa stane škôlkar – predškolák. Rodina prestane byť jedinou sociálnou skupinou, v ktorej dieťa žije a buduje si vzťahy. Začne veľmi aktívne fungovať v rámci ďalšej sociálnej skupiny, ktorej členom sa stane vstupom do materskej školy. Postupne si vytvorí v skupine svoje postavenie a začne nadväzovať nové sociálne vzťahy, kamarátstva s vrstovníkmi, ale aj vzťahy s ďalšími dospelými, ktorí v materskej škole pracujú.

Materská škola je prostredím, v ktorom všetko funguje podľa určitých pravidiel a v režime. Takto postavený systém napomáha bezstarostnému a zmysluplnému využívaniu času detí a učiteľov pričom je zachovaná psychohygiena. Rodič by mal vedieť, že pokiaľ doteraz jeho dieťa režim doma nastavený nemalo a neriadilo sa ani žiadnymi pravidlami a robilo si čo sa mu zachcelo, bude musieť svoje návyky prispôsobiť životu v triede. Nejde však o žiadny katastrofický priebeh. Dieťa veľmi rýchlo pochopí a uvedomí si striedanie a nasledovanie činností, pretože to prebieha v zásade v rovnakom čase každý deň. Je čas na hranie, učenie, spanie, cvičenie, pobyt vonku, stravovanie, relaxovanie atď. Je to pre neho v podstate aj upokojujúce, lebo vie, čo môže očakávať a vnútorne sa na tieto činnosti pripraviť.

Navštevovanie materskej školy má pre dieťa veľký význam. Je dôležité vedieť, že to nie je opatrovateľské prostredie, ktoré zabezpečí nevyhnutnú starostlivosť o dieťa v čase, keď to nie je rodič pre pracovné alebo iné povinnosti schopný zabezpečiť sám. Naopak, je to prostredie, ktoré má významný pozitívny vplyv na dieťa. Dôvod? Prebieha v ňom zmysluplný, premyslený a cielený edukačný proces realizovaný odborníkmi na predškolské obdobie. Odborníkmi, ktorí daný odbor vyštudovali a neustále sa v rámci neho vzdelávajú.

Učiteľa je potrebné vnímať ako odborníka, ktorému sa môže rodič zdôveriť v prípade, že ho trápi akýkoľvek problém súvisiaci s jeho dieťaťom. Pokiaľ je učiteľ kompetentný daný problém riešiť, poradí, pokiaľ je to mimo jeho kompetencií odporučí rodičovi, kde hľadať pomoc. Preto treba byť k učiteľovi úprimný. Ak má dieťa problém, ktorý by mohol zásadným spôsobom ovplyvniť pobyt dieťaťa v materskej škole alebo proces osvojovania si nových poznatkov, treba o tom učiteľa informovať. Problém sa aj tak hneď alebo časom ukáže a učiteľ ako skúsený odborník si veľmi rýchlo všimne, že niečo nie je v poriadku. Majme na pamäti, že čím skôr sa začne s dieťaťom cielene pracovať a hľadať riešenia ako daný problém odstrániť, prípadne eliminovať, tým skôr sa uľaví aj dieťaťu a začne sa v novom prostredí cítiť bezpečne.

Hra je pre toto obdobie typická a teda je aj dominantnou činnosťou dieťaťa. V materskej škole sa dieťa stretáva nielen s voľnou bezprostrednou hrou ktorú si zvolilo samé, ale aj množstvom iných edukačných hier, prostredníctvom ktorých sa učí. Prirodzeným spôsobom tak dochádza k osvojovaniu si nových poznatkov, ktoré sú dôležité pre život a vstup do základnej školy. Dieťa teda bude vnímať čas ktorý trávi v materskej škole ako čas, kedy sa hralo. Neuvedomuje si, že sa prostredníctvom hry mnohé naučilo. Preto na otázku rodiča, čo sa dnes v materskej škole naučili, dieťa odpovie nič. Otázka by mala byť teda postavená inak. Rodič by mal vedieť, že to neznamená, že sa dnes nič v materskej škole nerobilo.

Čo je dôležité?

 • nepodceňovať telefónny kontakt na seba, ktorý personál využije v prípade, ak je to naozaj nutné; väčšinou sa využíva pri náhlom ochorení alebo inom zdravotnom probléme dieťaťa, učitelia majú obmedzené kompetencie v podávaní liekov, preto je dôležité byť dostupný, v prípade zmeny kontaktov ich aktualizovať aj v materskej škole a poskytnúť také telefónne čísla, na ktorých je niektorý z rodičov zastihnuteľný nonstop;
 • zúčastňovať sa informatívnych stretnutí s rodičmi, kde je možnosť dostať sa k aktuálnym informáciám, priestor na otázky, vyjasniť si to, v čom nie je jasno, reagovať v rámci diskusie či iných príspevkov na danú problematiku, podávať návrhy, hlasovať za alebo proti, ak sa rieši niečo dôležité;
 • všímať si a rešpektovať dátumy na odovzdávanie či už platieb alebo rôznych informácií, podpisov atď., správať sa zodpovedne tak, ako voči iným inštitúciám, napr. bankám;
 • zaujímať sa o dianie a život v triede, ktorú dieťa navštevuje, ako prebieha edukačný proces, aké pomôcky majú deti k dispozícii, s čím sa hrajú atď., zúčastňovať sa na dianí v materskej škole a spoznať tak bližšie ďalších rodičov a učiteľky aj pri neformálnejších rozhovoroch či činnostiach, čo sa v hektike bežných dní nie celkom dobre dá. No predovšetkým je tu možnosť vnímať svoje dieťa v inom prostredí, v iných situáciách, ktoré rodičovi tiež napovedia, či je tam dieťa „doma“, akých má kamarátov, ako si vie poradiť a či je šťastné.

Ako pomôcť rodičovi

 • rodič nie je odborník na obdobie predškolského veku, preto je dobré, keď je usmernený napríklad ešte pri zápise v tom, na akej úrovni by mali byť sebaobslužné návyky jeho dieťaťa pri vstupe do materskej školy; samozrejme sa to líši od veku, v ktorom dieťa do zariadenia vstupuje, vhodné a cielené usmernenia sú dobré aj priebežne podľa potreby dieťaťa, ich forma môže mať rôznu podobu – ústnu, informačnú na nástenkách, webovom sídle, v školskom časopise, letákoch pre rodičov, rodičovských stretnutiach;
 • byť rodičovi otvorený, dať mu možnosť nahliadnuť do krásneho špecifického a kreatívneho sveta, ktorý je za dverami materských škôl a ich tried a občas mu umožniť sa na ňom aj zúčastniť, podieľať sa na ňom, samozrejme za vopred dohodnutých pravidiel;
 • rodičovi zdôvodniť dôležitosť a potrebu predmetov, ktoré potrebuje dieťa do materskej školy, aby mal konkrétnu a reálnu predstavu o ich použití a opodstatnenosti.

Zdroj: Internet

Mohlo by Vás zaujímať: