Adaptačný proces

Vstup dieťaťa do MŠ

Vstup dieťaťa do MŠ je jeho prvým krokom do spoločnosti. Ten prináša so sebou množstvo zmien, s ktorými sa dieťa musí vyrovnať. Problémy však nemá len dieťa, ale i rodičia a v neposlednej miere i učiteľky MŠ, napriek tomu, že sa môžu oprieť o profesionálne skúsenosti. Ťažkosti pri začleňovaní sa do kolektívu sú individuálne, vychádzajú z predchádzajúcich skúseností a osobnosti toho ktorého jedinca. Hľadáme spolu cestu, ako tento problém zmierniť.

Adaptačný proces prebieha jednotlivými etapami

Orientačná etapa

Dieťa v MŠ

Dieťa doma

Úloha rodiča

Úloha učiteľky

Obdobie presadenie sa

Dieťa v MŠ

Dieťa doma

Úloha rodiča

Úloha učiteľky

Ukľudnenie, vyrovnanie

Dieťa v MŠ

Dieťa doma

Úloha rodiča

Úloha učiteľky

Prechod dieťaťa z rodiny do MŠ uľahčíte i tým, že nebudete rozoberať s dieťaťom vlastné obavy z jeho adaptácie v MŠ. Často sa stáva, že dieťa je pokojné, ale keď zbadá, že rodič je neistý, ba má slzy v očiach, nechápavo sa rozplače.
Prechod do nového prostredia mu uľahčíte aj tým, že ho budete pravdivo informovať o dianí a o živote v MŠ. pred pravidelnou dochádzkou do MŠ je vhodné zosúladiť denný domáci poriadok s denným poriadkom v MŠ.
Dieťa je istejšie a slobodnejšie, ak má osvojené hygienické návyky a zručnosti pri starostlivosti o svoju osobu – obliekanie, obúvanie, použitie vreckovky, toaletného papiera …

Nerobte už odteraz za svoje deti to, čo môžu urobiť samé. Dôverujte im, určite to zvládnu, pokiaľ ich k tomu slovne povzbudíte