Poplatky

Čiastočná úhrada výdavkov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole

Podľa § 28 ods. 5 a 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom určil zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno v znení neskorších dodatkov. Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materských školách prispieva zákonný zástupca dieťaťa na jedno dieťa mesačne sumou 10,00 €. Príspevok sa uhrádza mesačne, vždy vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci bezhotovostným prevodom na účet mesta na príjmový účet školstva v OTP banke č. 10043565/5200. Zákonný zástupca dieťaťa príspevok môže uhradiť aj v hotovosti v OTP banke (poplatok banky je 0,70 €), alebo bezhotovostným prevodom na horeuvedený účet. Potvrdenie o zaplatení treba odovzdať u triednej učiteľky. Úhrady príspevkov môže sledovať riaditeľka materskej školy – kontrolovať cez internet. Internetovú stránku, užívateľské meno a heslo riaditeľkám oznámi OHŠ Ekonomického odboru pri MsÚ Komárno. Rodičia pri platbe majú používať variabilný symbol dieťaťa v záujme správnej identifikácie platby a do poznámky majú uviesť meno dieťaťa.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

  1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

  1. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  2. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Príspevok na stravovanie:

Rodič, resp. zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov. Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy je spolu na jeden deň 1,13 € ( desiata 0,27 (0,34) €, obed 0,66 (0,69) €, olovrant 0,20 (0,25) €). Príspevok na stravovanie je rodič povinný uhradiť do 10. dňa v nasledujúcom mesiaci. Potvrdenie o zaplatení treba odovzdať u triednej učiteľky alebo u riaditeľky školskej jedálne.

V prípade, že uvedené príspevky zo strany rodiča nebudú uhradené, zriaďovateľ školského zariadenia mesto Komárno si bude nedoplatky uplatňovať súdnou cestou!

Členský príspevok na rodičovské združenie

Členský príspevok na Rodičovské združenie pri MŠ Lodná ul. č. 1 Komárno sa uhrádza spravidla do 15. októbra daného školského roka. Výšku členského príspevku schvaľuje výbor Rady rodičov. V súčasnosti činí členský príspevok na dieťa 20,-€ ročne.

Priame platby triednym učiteľkám / napr. divadlo, prac. zošity, časopisy, triedny fond a iné/

Pri priamych platbách p. učiteľkám si, prosím, vždy pripravte presne požadovanú sumu. Zdĺhavé manipulácie s peniazmi zbytočne ukracujú učiteľku o čas, ktorý by mohla venovať Vašim deťom.