Základné údaje

Škola

Materská škola, Lodná ul. 1 Komárno

Adresa

Lodná ul. 1 Komárno 945 01 Komárno

Evidenčný kód na MŠ SR

710004419

Zriaďovateľ

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1 Komárno

Kontakt

035/7701544
035/7701543

e-mail

mslodna@gmail.com
mslodna@komarno.sk

Forma hospodárenia

Zariadenie bez právnej subjektivity

Druh zariadenia

Škola s celodennou prevádzkou

Prevádzka materskej školy

Denne od 6:30 hod. do 16:15 hod.

Riaditeľka školy

Mária Belobradová

Konzultačné hodiny riaditeľky školy

Denne od 10:30 hod. do 11:30 hod.

Zástupkyňa riaditeľky školy

Zita Kanásová

Počet tried

6 tried

Názov školského vzdelávacieho programu

Zvedavé slniečko

Počet pedagogických zamestnancov

12 (všetci spĺňajú kvalifikačné požiadavky)

Počet TH pracovníkov

5